top of page

ดาวราหูย้าย2565 เกิดผลดีราศีใดบ้าง

ดาวราหูย้าย2565 เกิดผลดีต่อราศีใดบ้าง

30 มีนาคม 2565 ดวงดาว “พระราหู” ย้ายราศีครั้งใหญ่ ราศีไหนได้รับข่าวดี และราศีต้องเตือน
ดาวราหูย้าย2565

ดาวราหูย้าย2565

ดาวราหูย้ายครั้งใหญ่ 2565 จะเปลี่ยนทิศทางดวงชะตาของทั้ง 12 ราศี ซึ่งโดยปกติแล้วการย้ายราศีของ “พระราหู” จะย้ายทุกๆ 18 เดือนหรือ 1 ปีครึ่ง และครั้งนี้จะครบกำหนดในวันที่ 30 มีนาคม 2565

พระราหู เป็นอสูรและเทวดานพเคราะห์องค์หนึ่งตามคติของศาสนาฮินดูและศาสนาพุทธ แต่ในทางดาราศาสตร์ดาวราหูไม่ได้มีตัวตนเหมือนกับดาวอื่น ๆ ในระบสุริยะจักรวาล แต่เป็นจุดตัดขาขึ้นระหว่าง ดวงจันทร์กับดวงอาทิตย์ (Ascending Node) ถ้าจุดตัดนี้อยู่ในระนาบเดียวกันก็จะเกิดปรากฏการณ์สุริยุปราคา-จันทรุปราคา หรือมักเรียกกันว่า ราหูอมอาทิตย์และราหูอมจันทร์

พระราหูในพุทธศาสนา คัมภีร์อนาคตวงศ์ระบุไว้ว่า พระสมณโคดมสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงพยากรณ์เรื่องพระสัมมาสัมพุทธเจ้า 10 พระองค์ในอนาคตให้แก่พระสารีบุตรเถระ ความโดยย่อคือ องค์พระศรีอาริยเมตไตรยจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าเป็นปฐมที่ 1 และ อสุรินทราหู จะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าทรงพระนามว่า พระนารทะ

ดาวราหูไม่ได้เป็นดวงดาวที่น่ากลัวเสมอไป บางครั้งจะให้ผลในเรื่องโชคลาภด้วย สิ่งสำคัญที่สุดสำหรับการไหว้ราหูนั้นคือ เป็นการเตือนสติตัวเองให้ระมัดระวังความคิดและการตัดสินใจ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องใด ๆ ก็ตาม ควรใช้สติปัญญาเพื่อให้เกิดทางสว่างในใจ และดาวราหูก็จะส่งผลให้ชีวิตของเรามีความรุ่งโรจน์และความสำเร็จ

ปกตินิยมไหว้พระราหูในทุกวันพุธกลางคืน ในปี พ.ศ. 2565 การโคจรย้ายราศีของดาวราหูเกิดขึ้นในวันพุธที่ 30 มีนาคม 2565 เวลา 02.24 น. ถึงวันอังคารที่ 17 ตุลาคม 2566 เวลา 06.21 น. ดังนั้นจึงควรไหว้เพื่อรับการเปลี่ยนแปลงของดวงดาวในครั้งนี้

อย่างไรก็ตาม เนื่องจากเป็นช่วงเวลากลางดึก สามารถทำบุญตามกำลังตัวเลขพระราหูคือเลข 8 และเลข 12 ในช่วงเวลาที่สะดวก เช่น ใส่บาตรพระสงฆ์ 8 หรือ 12 รูปในตอนเช้า หรือถวายสังฆทานตอนกลางวัน ด้วยสิ่งของที่เกี่ยวกับแสงสว่าง เช่น บริจาคค่าไฟ หลอดไฟ เติมน้ำมันตะเกียง ทำบุญเกี่ยวกับการศึกษา หรือถ้าจะไหว้พระราหูที่บ้านสามารถทำได้ในช่วงเวลาหลังจาก 18.00 น. เป็นต้นไป

นอกจากนั้นช่วงที่เกิดปรากฏการณ์อุปราคา ทั้งสุริยุปราคาและจันทรุปราคา แนะนำให้สวดมนต์ด้วยบทบูชาพระราหู พระคาถาสุริยะบัพพา และพระคาถาจันทบัพพา

ดาวราหูย้าย2565

ดาวราหูย้าย2565

ดาวราหูย้าย2565

ดาวราหูย้าย2565

ขั้นตอนการไหว้พระราหู

ทิศในการไหว้ ให้หันหน้าไปทาง ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ และ ควรไหว้กลางแจ้ง ตั้งนะโม 3 จบ ตามด้วยบทสวดดังนี้

ตั้งนะโม 3 จบ

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุท ธัสสะ (3 ครั้ง)

บทสวดคาถาบูชาพระราหู

กินนุ สันตะระมาโน วะราหุ สุริยัง ปะมุญจะสิ

สังวิคคะรูโป อาคัมมะกินนุ ภีโต วะ ติฏฐะสีติ

สัตตะธา เม ผะเล มุทธา ชีวันโต นะ สุขัง ละเภ

พุทธะคาถาภิคีโตมหิ โน เจ มุญเจยยะ สุริยันติ

กินนุ สันตะระมาโน วะราหุ จันทัง ปะมุญจะสิ

สังวิคคะรูโป อาคัมมะ กินนุ ภีโต วะ ติฏฐะสีติ

สัตตะธา เม ผะเล มุทธา ชีวันโต นะ สุขัง ละเภ

พุทธะคาถาภิคีโตมหิ โน เจ มุญเจยยะ จันทิมันติ

พระคาถาสุริยะบัพพา

กุสเสโตมะมะ กุสเสโตโต ลาลามะมะ

โตลาโม โทลาโมมะมะ โทลาโมมะมะ

โทลาโมตัง เหกุติมะมะ เหกุติฯ

พระคาถาจันทบัพพา

ยัตถะตังมะมะ ตังถะยะ ตะวะตัง

มะมะตัง วะติตัง เสกามะมะ

กาเสตัง กาติยังมะมะ ยะติกาฯ

กล่าวคำถวายเครื่องสังเวย คำถวายเครื่องสังเวยพระราหู

นะโมเม พระราหูเทวานัง ธูปะทีปะ จะปุปผัง

สักการะวันทะนัง สูปะพะยัญชะนะ

สัมปันนัง โภชะ นานัง

สาลีนัง สะปะริวารัง อุทะกังวะรัง

อาคัจฉันตุ ปะริภุญชันตุ สัพพะทา

หิตายะ สุขายะ พระราหูเทวา

มะหิทธิกา เตปิ อัมเห

อะนุรัก ขันตุ อาโรคะ

เยนะ สุเขมะจะฯ

คาถาบูชาพระราหู (สวด 12 จบ)

คะ พุท ปัน ทู ธัม วะ คะ

ข้าพเจ้า (ชื่อนามสกุล) ขอบูชาพระราหูด้วยของดำ (8 หรือ 12) อย่าง ขอให้อิทธิพลของดาวราหูจงส่งผลดีแก่ดวงชะตาของข้าพเจ้า ขอให้ได้พบเจอแต่กัลยาณมิตรที่ดี ขอให้มีสุขภาพที่แข็งแรงปราศจากโรคร้ายใด ๆ ขอให้เกิดความสุขในครอบครัว ขอให้ดาวราหูประทานพรโชคลาภและความสำเร็จแก่ข้าพเจ้าด้วยเทอญ (อธิษฐานเรื่องอื่นๆ ได้ตามปรารถนา)

การลาของไหว้และการทำบุญเสริมสิริมงคล

เมื่อธูปใกล้หมดควรลาของไหว้แล้วนำมารับประทานเพื่อความเป็นสิริมงคล และก่อนรับประทานของไหว้แต่ละอย่างควรท่องคาถา “คะ พุท ปัน ทู ธัม วะ คะ” หลังจากไหว้พระราหูแล้ว เพื่อความเป็นสิริมงคล ควรทำบุญ (อย่างใดอย่างหนึ่งแล้วแต่ศรัทธา) ดังนี้

  1. ใส่บาตรพระสงฆ์ 8 หรือ 12 รูป

  2. ทำบุญ ถวายสังฆทานหรือทำบุญที่เกี่ยวกับแสงสว่าง เช่น บริจาคค่าไฟ หลอดไฟ เติมน้ำมันตะเกียง บริจาคหนังสือ

  3. สวดมนต์ ทำสมาธิเป็นประจำทุกวันพุธกลางคืน แล้วท่องคาถาบูชาพระราหู 12 จบ

หากบูชาพระราหูเป็นประจำ จะเกิดความร่ำรวย และมีความสำเร็จในกิจการงาน นอกจากนี้จะมีความปลอดภัยในการเดินทางไกล การเสี่ยงโชค หรือการลงทุนจะร่ำรวยและมีโอกาสก้าวหน้า หากท่าน คิดดี ทำดี พูดดี ก็จะโชคดีมีชัย เทอญ สาธุ

ดาวราหูย้าย2565

ดาวราหูย้าย2565

ดาวราหูย้าย2565 เกิดผลดีอย่างไร

ดวงชะตาของชาว 12 ราศี หลังพระราหูย้ายส่งผลต่อชะตาอย่างไร? วันนี้อาจารย์ได้อ่านบทความนึง น่าสนใจอย่างยิ่ง จึงหยิบยกบทความดีๆ หมอลักษณ์ ราชสีห์ โหรฟันธงดวงลัคนาราศีมีเกณฑ์ดี ร้าย เปลี่ยนจากวันที่ 30 มีนาคมนี้ ไปจนปีครึ่ง ทั้ง 12 ราศีชะตาชีวิตพลิกร้ายกลายดีอย่างไร

ลัคนาราศีเมษ

เมื่อราหูโคจรเข้าทับราศีเมษ ต้องลุกขึ้นมาทำนั่นนี่ อย่าอยู่นิ่ง ถ้าใครเริ่มป่วยใจขอให้ลุย คิดใหม่ทำใหม่เริ่มต้นใหม่ มีแนวโน้มเปลี่ยนแปลงประสบความสำเร็จ สตรีที่อยู่ในราศีเมษมีอำนาจมีตำแหน่ง จะเจริญรุ่งเรือง ตนเองจะเกิดลาภผล เริ่มต้นตั้งแต่ 30 มีนาคม

ดวงบ้านเมือง(ราศีเมษ) จะเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีเพราะที่ผ่านมา ร้ายแล้ว เคราะห์เดิมหมดแรงอ่อนกำลัง ราหูย้ายเข้าราศีเมษจะเริ่มคึกคัก ชีวิตคุณจะเปลี่ยนแปลงและราศีให้คุณกับตัวเอง เด่นเรื่องลาภ ไม่เคยมีก็จะมีลาภ

เคล็ดลับเสริมดวง :

อาจารย์ขอแนะนำให้ทำบุญเกี่ยวกับแสงสว่าง เช่น เติมน้ำมันตะเกียง ถวายหลอดไฟ 3 หลอด หรือถวายปัจจัยค่าไฟเท่าอายุย่าง (อายุปัจจุบัน+1) อานิสงส์จะส่งผลให้ชีวิตก้าวหน้ารุ่งโรจน์เหมือนแสงสว่างนั่นเอง

ลัคนาราศีพฤษภ

ที่ผ่านมามีสภาพดีมากในบางเรื่อง แย่มากในหลายเรื่อง มีสภาพจะสุขก็ไม่สุขเต็มที่ พอผ่าน 30 มีนาคม จะเกื้อกูลส่งผลดีให้ทันที มีชีวิตใหม่ เริ่มงานใหม่ เริ่มก่อเกิดทำในสิ่งที่ไม่เคยทำ มิติใหม่ จะสำเร็จ เทวีโชคจะอุดหนุนให้ดวงชะตาดีขึ้น เรียกว่า เกือบ 3 ปีที่มีเคราะห์ แต่หลังวันที่ 30 มีนาคม พ้นเคราะห์ฟันธง เด่นเรื่องงาน มีเรื่องใหม่ๆ ของงานเกิดขึ้น

เคล็ดลับเสริมดวง :

ดวงชะตาดีแล้วแต่ถ้าทำบุญเสริมขึ้นไปอีกก็จะทำให้ดวงปัง 100% เต็ม หมอไก่ขอแนะนำให้ทำบุญบริจาคหนังสือสวดมนต์ และถ้าหากสวดมนต์ก่อนนอนได้จะยิ่งอานิสงส์แรงกล้าทำให้ดวงชะตาที่ดีอยู่แล้ว ให้ดีขึ้นไปอีกขั้น

ลัคนาราศีมิถุน

ที่ผ่านมาดาวโคจรเข้าสู่ตำแหน่งวินาศ ลืมตาอ้าปากไม่ขึ้นเกือบ 2 ปี เพราะมันเข้าสู่ความเสื่อม และจากวันที่ 30 มีนาคมจะมีความสำเร็จเกิดขึ้นและมีตำแหน่งเทวีโชคหนทางเปิดเลย จากที่เคยขายไม่ได้จะขายได้ ที่เคยเจอทางตันก็จะมีทางออก จะมีโชคลาภสมปรารถนา

คุณจะเริ่มมีความหวัง มีกำลังใจคิดอะไรออก มองยาวๆ หลังวันที่ 8 เมษายน คือดาวพฤหัสดี ดาวใหญ่จะย้ายอีกครั้ง แปลว่างานจะมั่นคง เจอแล้วคุณต้องรีบเปลี่ยน เริ่มต้นใหม่ เลิกป่วยใจ ทุกอย่างเกิดขึ้นได้ด้วยความหวังและกำลังใจด้วยการลงมือทำ อย่าประมาทและให้ลงมือทำ

ลัคนาราศีกรกฎ

ปรับเปลี่ยน ปรับตัวเก่งราหูย้ายครั้งนี้ เข้าเรือนกัมมะ มีเกณฑ์เปลี่ยนงาน ย้ายงาน งานเกี่ยวกับต่างประเทศเรื่องดีจะพลิกฟื้น แต่ต้องระวังช่วงที่พระราหูเข้าราศีเมษ โหราศาสตร์กล่าวว่า คนเกิดราศีกรกฎอย่าผลีผลาม ต้องรอดูจังหวะ รอดูท่าทีไปจนถึง 8 เมษายน เป้าหมาย ความสำเร็จ ความรุ่งโรจน์ จะเข้ามา โอกาสเป็นของคุณจากที่คุณไม่เคยสำเร็จ หลัง 30 มีนาคม ก็ดี แต่อย่าเพิ่งดีใจ รอวันที่ 8 ก่อน คนที่เคยป่วยเรื้อรัง หรือหาสาเหตุไม่ได้ จากวันที่ 8 จะหายเลย ต้องลุยจึงจะสำเร็จ การแต่งงาน การมีคู่ให้ดูไปถึงครอบครัวให้ลึก อย่าให้ตัณหารุมเร้า หาโอกาสไหว้พระสักการะตามที่ศรัทธาจะดี

ลัคนาราศีสิงห์

ราหูย้ายครั้งนี้ คู่ครองหุ้นส่วนจาก 30 มีนาคม มีคู่ครองแน่นอน มีหุ้นส่วนมีโปรเจกต์ผลกำไรเรื่องราวธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับต่างประเทศ เรื่องคู่จะเจอคนที่ใช้ อาจจะได้คนที่ผ่านการมีคู่มาแล้วแต่ ทำให้คุณกระชุ่มกระชวยแน่นอน

ลัคนาราศีกันย์

ดวงเจ้าเรือนพบอริ จากเดิมที่จะสำเร็จ ก็ไม่สำเร็จ ป่วยใจ หลัง 30 มีนาคม ศัตรูที่มีมา อุปสรรคต่างๆ ทั้งหลายจะจบไปชีวิตจากนี้ราหูย้ายจะปลอดโปร่งขึ้น ทำให้เริ่มมีความหวัง กำลังใจ ไหว้พระทำบุญกับราหูจะดี หรือหาเหรียญพระราหูพกติดตัว มีสิทธิ์เปลี่ยนชะตา

ลัคนาราศีตุล

ปีครึ่งที่ผ่านมา หมดความสนุก ไม่มีปาร์ตี้ ไม่มีโปรเจกต์ใดๆ เกิดขึ้น หลัง 30 มีนาคม ดาวราหูนั่นคือดาวบันเทิง ความสนุก มีความสุข จากนี้ไปปีครึ่ง ขอเชื่อมั่น ดูจากดาวในช่วงดาวราหูย้าย มีโอกาสมีงานดี ราหูเล็งตัวเองอย่าโลภจนขาดสติ แต่ต้องระวังโรคระบาด โควิด ก็อย่าประมาท สำหรับคนโสด ระวังไก่แก่แม่ปลาช่อนที่เข้ามาในชีวิต ระวังถูกปล้ำ และให้เตรียมพร้อมรับความเปลี่ยนแปลง

เคล็ดลับเสริมดวง :

อาจารย์ขอให้ชาวราศีตุลย์หาโอกาสไปถวายผ้าไตรจีวรสักครั้ง และควรหมั่นสวดมนต์ไหว้พระบ่อย ๆ หากสวดทุกคืนได้ก็ดี จะเป็นบทสวดสั้น ๆ ก็ได้ หรือถ้าจะสวดทุกวันพระก็จะดีมาก เพราะอานิสงส์ตะส่งผลทำให้อุปสรรคปัญหาคลี่คลาย หนทางชีวิตราบรื่น

ลัคนาราศีพิจิก

เมื่อราหูจรควรปรับเปลี่ยนที่อยู่อาศัย หรือถ้าคิดจะมีบ้านใหม่ หรือมีรถใหม่ ให้ซื้อเลย ชีวิตจะเร้าใจ มีภารกิจ คิดอยากทำสิ่งใดให้ลงมือทำเลย ต้องเดินทางแล้วจะดี บนโอกาสที่เข้ามา ชีวิตจะมีสีสันแต่เหนื่อย เงินทองมาพร้อมกับความจู้จี้ ความเยอะสิ่ง เรื่องเยอะ เรื่องมาก มีช่องทางของผลประโยชน์ รายได้เข้ามามาก สำหรับชาวพิจิก ตำแหน่งเทวีโชค เกิดสิ่งใหม่นำไปสู่งานต่อไปได้

เคล็ดลับเสริมดวง :

อาจารย์ขอแนะนำให้ทำบุญไถ่ชีวิตสัตว์ โดยเฉพาะสัตว์ที่ใกล้ถึงฆาต หรือถ้าจะเป็นการงดทานเนื้อสัตว์ในบางมื้อก็ได้ผลดีเช่นกัน เพราะอานิสงส์จะส่งผลให้ชีวิตรวมไปถึงเรื่องหน้าที่การงานเจริญก้าวหน้ารุ่งเรืองสดใส

ลัคนาราศีธนู

มีเกณฑ์รวยมั่งคั่ง มั่นคง ราหูยกครั้งนี้ทำให้ราศีธนูปลอดโปร่งโล่งสบาย เงินทองไหลมาเทมา 2-3 ปีนี้มีเกณฑ์รวยจนตั้งตัวได้ ถ้ายังตั้งตัวไม่ได้รอไปอีก 30 ปี ที่ผ่านมาราหูจรเป็นอริอยู่ปีครึ่งเป็นศัตรูกับเพื่อนเพราะตัวเราเอง บริวารที่ห่างหายจะกลับมา หลัง 30 มีนามีโอกาสขับเคลื่อน มีเพื่อน มีการเดินทาง จากที่เคยมีปัญหาเยอะจะคลี่คลาย และมีความสุขมากขึ้น อะไรได้ง่ายขึ้น

ลัคนาราศีมังกร

ในหนึ่งปีครึ่ง หมดเงินมีแต่เรื่องเสียเงิน แต่หลังจากนี้ 30 มีนาคมจะซื้อง่ายขายคล่องมีโอกาสมีเกณฑ์ดี มั่งคงเจริญรุ่งเรือง มีทรัพย์สินมีความมั่นคง มีโอกาสชีวิตเปลี่ยนแปลง เปลี่ยนลูกน้อง เปลี่ยนทีม เปลี่ยนแบบยกเครื่อง พฤษภาคม ตามดูจะมีอะไรเกิดขึ้น เงินจะมีมากขึ้น มีโอกาสได้เงินมากขนาดที่หวังจะมีบ้านมีรถมีที่ดินก็สามารถมีได้เลย มีโอกาสลืมตาอ้าปาก

ลัคนาราศีกุมภ์

หลัง 30 มีนาคมที่เงียบเหงาจะรื่นเริง หลังจากที่จมทุกข์มานาน 2 ปี ดวงจะพลิกฟื้นจากร้ายกลายดี มีการขยับขยายมีโอกาสไปได้ดี ต้องมีกำลังใจและมีหวัง คนเกิดราศีกุมภ์ต้องบูชาพระราหูทรงครุฑ คุณมีจุดเปลี่ยนในดวงชะตา

ลัคนาราศีมีน

ที่ผ่านมาดาวราหูอยู่ปีครึ่ง จึงมีหลายเรื่องของราศีมีนหลายอย่างที่ครึ่งๆกลางๆ แต่หลัง 8 เมษายน กำลังบารมีจะมีมากมาย ใครที่รวย สบาย ต้องระวัง แต่ใครที่ลำบากจะได้ในสิ่งที่ไม่เคยได้ จะมีในสิ่งที่ไม่เคยมี แต่ไม่ใช่เงิน เพราะเงินมันร้อน ต้องเปลี่ยนผันไปเป็นอย่างอื่นเป็นทรัพย์สินจะดี มีเกณฑ์ได้เจอเพื่อน ชาวต่างชาติ หรือเพื่อนใหม่ที่ไม่เคยได้เจอ ราหูเข้ามาทำให้ได้เงิน หมุนเงินได้ จงทำโอกาสให้เกิดขึ้น

ขอขอบคุณแหล่งที่มาข่าว : ไทยรัฐ ออนไลน์ ผู้ทำนาย : หมอลักษณ์ ผู้เขียน : ฉันมากับดวง ขอบคุณแหล่งข่าว : sanook.com

ดาวราหูย้าย2565

ดาวราหูย้าย2565

***************************************************************************

บทความที่เกี่ยวข้อง : เสริมดวง

วิธีเสริมดวงรับทรัพย์

วิธีเสริมดวงรับทรัพย์

วิธีเสริมดวงรับทรัพย์

วันนี้ อาจารย์มีเคล็ดลับเสริมดวงแบบง่ายๆ มาฝากทุกคน ใครอยากรู้บ้าง ไปอ่านกันเลย!!

กระเป๋าสตางค์

เปลี่ยนกระเป๋าสตางค์ใบใหม่เสมอในวันขึ้นปีใหม่ใส่เงินจำนวน 900 หรือ 9,000 บาท ในกระเป๋าไว้สักวันหนึ่งวันหนึ่งคืนเต็มๆ เพื่อเอาเคล็ดเอาฤกษ์ เพื่อให้กระเป๋าใบนั้นเป็นกระเป๋าที่ดีเรียกเงินเรียกทองเข้ากระเป๋าได้มากมีเก็บมากกว่าจะต้องควักออกไป และทุกครั้งที่รับเงินสดเข้ามา ควรนำเงินมาใส่กระเป๋าเอาไว้ก่อน บางคนอาจจะยังคงปล่อยเงินไว้ในซองแล้วก็นำไปฝากธนาคารซึ่งถ้าจะเอาเคล็ดเรียก โชคกันจริงๆ ตามความเชื่อของคนเฒ่าคนแก่ก็ควรเอาเงินเก็บใส่กระเป๋าสตางค์ไว้ก่อน

พระสิวลี

หาโอกาสไปกราบไหว้พระสีวลีที่วัดใดก็ได้ในท้องที่ที่อาศัย พระสีวลีเป็นเอตทัคคะโชคลาภ ท่านเป็น 1 ใน 80 ศิษย์เอกของพระพุทธเจ้า เมื่อไปกราบไหว้ขอพรจากพระสีวลี ชีวิตจะมีโชคดีขึ้นและมีความราบรื่นก้าวหน้า มีเงินมีทองเพิ่มพูนมากขึ้น

ยักษ์และราหู

ไม่ควรมีรูปภาพหรือรูปปั้นยักษ์และราหูประดับตกแต่งในบ้าน เพราะจะทำให้คนในบ้านทะเลาะเบาะแว้งกัน มีแต่เรื่องร้อนๆ ขาดโชคขาดลาภ พลังของวิญญาณ อย่านำโปสเตอร์, รูปภาพหนังผี คนบาดเจ็บจากนิตยสารที่มีแต่ความน่ากลัว มาติดผนังบ้านหรือรูปคนตายมาติดประดับไว้ที่ห้อง (ยกเว้นภาพถ่ายบุคคลในครอบครัวที่เสียชีวิตไปแล้ว) หลีกเลี่ยงภาพน่ากลัว หรือดูดุร้ายเพราะล้วน เป็นแหล่งเรียกคลื่นพลังงานที่ไม่เป็นมงคล จะทำให้โชคลาภหดหายคนในบ้านจะมีแต่เรื่องร้าย ๆ เกิดขึ้น เกิดอุบัติเหตุ การนำภาพมาติดผนังประดับบ้านควรเลือกภาพที่ดูสวยงาม

เตียงนอน

อย่าตั้งเตียงนอนโดยเอาหัวเตียงหันไปชนกับผนังห้องน้ำ เพราะจะทำให้เสื่อมโชคอับโชค อย่าตั้งเตียงนอนโดยหันปลายเตียงเล็งตรงกับประตู ทางเข้าพอดี เพราะจะทำให้ฝันร้ายและอับโชค

สุนัขแมวจรจัด

แบ่งอาหารและน้ำให้แก่สุนัข หรือ แมวจรจัดที่หิวโหยบ้างในวันฝนตกก็อนุญาตให้สัตว์จรจัดเข้ามาหลบฝน ในชายคาบ้านการทำบุญทำทาน กับสัตว์นั้นให้อานิสงส์ผลบุญแก่ตัวเราได้อย่างมหาศาล

ห้องครัว

ดูแลปัดกวาดเช็ดถูและจัดข้าวของเครื่องใช้ในครัวให้สะอาดอยู่เสมอ อย่าปล่อยให้ครัวสกปรก เพราะครัวเป็นขุมพลังของบ้าน บ้านที่ปล่อยให้ครัวสกปรกจะอับโชคเงินทองหามาได้ก็ต้องจ่ายออกไป

ผ้าเช็ดหน้า

อย่าให้ของขวัญคนรัก หรือเพื่อนสนิทเป็นผ้าเช็ดหน้า เพราะถือว่าเป็นลางไม่ดีถือเป็นของขวัญอับโชค มอบให้กันแล้วจะมีเรื่องต้องพลัดพราก จากกันหรือมีเรื่องต้องเมินหมาง ห่างเหินกันไป

กระจก

ขัดถูกระจกในบ้านให้สะอาดใสอยู่เสมอ ถ้าปล่อยให้กระจกขุ่นมัวเป็นประจำ ดวงชะตาของคนในบ้านจะหม่นหมองทำอะไรไม่ขึ้น

วันบริสุทธิ์

วันที่ควรงดเว้นการมีเพศสัมพันธ์กับคู่รัก คือ วันโกน, วันพระ, วันเกิด และวันเข้าพรรษา ตามธรรมเนียมโบราณนิยมปฏิบัติกันเช่นนี้ เพื่อให้เทวดาคุ้มครองรักษาตลอดไป

เหรียญนำโชค

เมื่อเจอเงินตกอยู่ตามทางเดินแม้จะเป็นเพียงเหรียญบาทก็ให้เก็บเอาไว้ ให้ถือเสมือนเป็นเหรียญนำโชค การเดินผ่านเลยไป เพราะเห็นว่าเป็นเพียงเหรียญบาท เหรียญสลึงนั้น ถือเป็นการดูถูกเงินทองไม่เห็นคุณค่าของเงินคนเฒ่าคนแก่ เชื่อกันว่ามันจะทำให้คุณอับโชคทั้งวัน หรือในช่วง 3-7 วันนั้น

แหวนเสริมดวง

เลือกสวมแหวนที่ถูกโฉลกกับเดือนเกิดหรือวันเกิดเพื่อเสริมโชคดีให้ชีวิต ถ้าอยากเสริมดวงการเงิน – ควรสวมแหวนทอง , แหวนเงิน , แหวนหยก และแหวนหัวพลอยสีที่ถูกโฉลก ถ้าอยากเสริมดวงความรัก ให้สวมแหวนรูปหัวใจ , รูปดาว , แหวนเพชร , เทอร์ควอยซ์ก็ได้ ส่วนแหวนลูกปัดและหินสีต่างๆ จะช่วยเสริมดวงเสน่ห์ การสวมแหวน สวมแหวนนิ้วกลาง ข้างขวา-เสริมดวงการเงินและบารมี สวมแหวนนิ้วนาง หรือ นิ้วก้อย-เสริมเสน่ห์และเสริมดวงความรัก

ทำบุญโลงศพ

ไปที่มูลนิธิใกล้บ้าน ทำบุญบริจาคเงินร่วมกันซื้อโลงศพ ให้ศพอนาถาที่ไร้ญาติการทำบุญโลงศพจะช่วย เสริมดวงชะตาให้กล้าแข็ง เหมาะสำหรับช่วงดวงอ่อนและมีทุกข์มีเคราะห์

พระพรหมศักดิ์สิทธิ์

หาโอกาสไปกราบไหว้พระพรหมสักครั้ง ศาลพระพรหมแห่งใดก็ได้ทั้งนั้นพระพรหมเป็นเทพศักดิ์สิทธิ์ที่กล่าวขวัญกันมากว่าบนบานอธิษฐาน ขออะไรมักได้ดังปรารถนา ด้วยว่าท่านเป็นเทพแห่งความสำเร็จนั่นเอง

หิ้งพระ

หิ้งพระหรือหิ้งบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นเทพต่างๆ หรือรัชกาลที่ 5 ในหลวงของเราเมื่อตั้งหิ้งบูชาแล้วจะต้องหมั่นดูแลรักษา ความสะอาดอย่างสม่ำเสมอ หมั่นเปลี่ยนดอกไม้, พวงมาลัย, ถวายน้ำสะอาด ถ้าปล่อยให้หิ้งสกปรกมีแต่ฝุ่นจับเต็มไปหมด บ้านนั้นจะมีแต่ความเสื่อม ถอย โชคลาภหดหายยากที่ จะเจริญรุ่งเรือง

ไข่และส้ม

ในบ้านเรือนควรมีไข่และมีส้มไว้ในตะกร้าเสมออย่าให้ขาด เพื่อเรียกความสมบูรณ์พูนสุขเข้าบ้าน ทำให้ชีวิตอยู่ดีมีสุขตลอดไป ไข่หรือส้ม เป็นสัญลักษณ์ของความอุดมสมบูรณ์ และความโชคดี

ขอขอบคุณ mthai.com

พื้นที่โฆษณาอาจารย์เมย์

พื้นที่โฆษณาอาจารย์เมย์


#ดาวยาย #เสรมดวง #พระราห #ajanmayfanclub #ความเชอ #ซนแสเกงๆ #ดวง #ดาวราหยาย2565 #ไทยรฐ #ฮวงจย #กระเปาสตางคเรยกทรพย #อาจารยเมย #เรยกทรพย #โมบายฮวงจย

ดู 0 ครั้ง0 ความคิดเห็น
bottom of page