top of page

บทกรวดน้ำ ให้เจ้ากรรมนายเวร และ ผู้ล่วงลับ แบบเต็ม แบบย่อ และบทสวดแผ่เมตตาก่อนนอน

บทกรวดน้ำ ให้เจ้ากรรมนายเวร และ ผู้ล่วงลับ แบบเต็ม แบบย่อ และบทสวดแผ่เมตตาก่อนนอน

เมื่อทำบุญหรือสวดมนต์ก่อนนอน อีกบทที่นิยมสวดกันก็คือ บทกรวดน้ำ ให้เจ้ากรรมนายเวร และ ผู้ล่วงลับทั้งแบบเต็ม แบบย่อ รวมไปถึง บทสวดแผ่เมตตา ให้เจ้ากรรมนายเวร เพื่ออุทิศบุญกุศลให้เจ้ากรรมนายเวร ทั้งสองบทนี้มีอานิสงส์อย่างไร ต้องสวดแบบไหน เรามี บทกรวดน้ำ ให้เจ้ากรรมนายเวร พร้อมด้วย บทสวดแผ่เมตตา มาฝากกันค่ะ

บทกรวดน้ำ

บทกรวดน้ำ

วิธีกรวดน้ำ อุทิศบุญกุศล แผ่เมตตา

  1. ควรกรวดน้ำหลังจากทำบุญทันที หรือโดยเร็วที่สุด เนื่องจากหากทิ้งไว้นานก็อาจจะหลงลืมจนไม่ได้กรวดน้ำเลยในที่สุด

  2. สามารถทำได้ทั้งกรวดน้ำแห้ง คือไม่ต้องใช้น้ำ และกรวดน้ำแบบใช้น้ำเทลงผืนดินตามธรรมเนียมโบราณ สำคัญที่จิตควรตั้งมั่น เป็นกุศล ในขณะที่กรวดน้ำ

  3. สามารถเลือกได้ทั้ง บทกรวดน้ำ แบบย่อ สำหรับช่วงเวลาที่ต้องเร่งรีบ และ บทกรวดน้ำ แบบยาว ที่มีความเอียดสมบูรณ์มากขึ้น

  4. สามารถกล่าวบทสวดแผ่เมตตาปิดท้ายได้ เพื่อเป็นการแผ่กระแสบุญอันชุ่มเย็นออกไป นำพาสิริมงคลให้เกิดกับชีวิต เป็นที่รักของมนุษย์ ตลอดจนเทวดาและกายทิพย์ต่างๆ

เสริมฮวงจุ้ยบ้าน
บทกรวดน้ำ

บทกรวดน้ำ

บทกรวดน้ำ ให้ผู้ล่วงลับ แบบย่อ บทกรวดน้ำอิทังเม

อิทัง เม ญาตีนัง โหตุ สุขิตา โหนตุ ญาตะโย

(คำแปล บทกรวดน้ำ แบบย่อ)

ขอบุญนี้จงสำเร็จ แก่ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้าเถิด ขอญาติทั้งหลายจงเป็นสุข ๆ เถิด

เสริมฮวงจุ้ยบ้าน

บทกรวดน้ำ อิทังเม อุทิศส่วนกุศล แบบเต็ม พร้อมคำแปล

อิทัง เม มาตาปิตูนัง โหตุ สุขิตา โหนตุ มาตาปิตะโร

ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่มารดาบิดาของข้าพเจ้า ขอให้มารดาบิดาของข้าพเจ้ามีความสุข

อิทัง เม ญาตีนัง โหตุ สุขิตา โหนตุ ญาตะโย

ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้า ขอให้ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้ามีความสุข

อิทัง เม คุรูปัชฌายาจริยานัง โหตุ สุขิตา โหนตุ คุรูปัชฌายาจริยา

ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่ครูปัชฌาย์อาจารย์ของข้าพเจ้ามีความสุข

อิทัง สัพพะเทวะตานัง โหตุ สุขิตา โหนตุ สัพเพ เทวา

ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่เทวดาทั้งหลายทั้งปวง ขอให้เทวดาทั้งหลายทั้งปวงมีความสุข

อิทัง สัพพะเปตานัง โหตุ สุขิตา โหนตุ สัพเพ เปตา

ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่เปรตทั้งหลายทั้งปวง ขอให้เปรตทั้งหลายทั้งปวงมีความสุข

อิทัง สัพพะเวรีนัง โหตุ สุขิตา โหนตุ สัพเพ เวรี

ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายทั้งปวง ขอให้เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายทั้งปวงมีความสุข

อิทัง สัพพะสัตตานัง โหตุ สุขิตา โหนตุ สัพเพ สัตตา

ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่สัตว์ทั้งหลายทั้งปวง ขอให้สัตว์ทั้งหลายทั้งปวง มีความสุขทั่วหน้ากันเทอญ

เสริมฮวงจุ้ยบ้าน

บทกรวดน้ำ อิมินา แบบยาว พร้อมคำแปล

อิมินา ปุญญะกัมเมนะ อุปัชฌายา คุณุตตะรา (ด้วยบุญนี้ อุทิศให้ อุปัชฌาย์ ผู้เลิศคุณ)

อาจะริยูปะการาจะ มาตาปิตา จะ ญาตะกา (และอาจารย์ ผู้เกื้อหนุน ทั้งพ่อแม่ และปวงญาติ)

สุริโย จันทิมา ราชา คุณะวันตา นะราปิ จะ (สูรย์จันทร์ และราชา ผู้ทรงคุณหรือสูงชาติ)

พรัหมะมารา จะ อินทา จะ โลกะปาลา จะ เทวะตา (พรหม มาร และอินทราช ทั้งทวยเทพ และโลกบาล)

ยะโม มิตตา มะนุสสา จะ มัชฌัตตา เวริกาปิ จะ (ยมราช มนุษย์มิตร ผู้เป็นกลาง ผู้จองผลาญ)

สัพเพ สัตตา สุขี โหนตุ ปุญญานิ ปะกะตานิ เม (ขอให้สุขศานติ์ทุกทั่วหน้า อย่าทุกข์ทน บุญผองที่ข้าทำจงอำนวยศุภผล)

สุขัง จะ ติวิธัง เทนตุ ขิปปัง ปาเปถะ โว มะตัง (ให้สุขสามอย่างล้น ให้ลุถึงนิพพานพลัน)

อิมินา ปุญญะกัมเมนะ อิมินา อุททิเสนะ จะ (ด้วยบุญนี้ที่เราทำ และอุทิศให้ปวงสัตว์)

ขิปปังหัง สุละเภ เจวะ ตัณหุปาทานะเฉทะนัง (เราพลันได้ ซึ่งการตัด ตัวตัณหา อุปาทาน)

เย สันตาเน หินา ธัมมา ยาวะ นิพพานะโต มะมัง (สิ่งชั่วในดวงใจ กว่าเราจะถึงนิพพาน)

นัสสันตุ สัพพะทา เยวะ ยัตถะ ชาโต ภะเว ภะเว (มลายสิ้นจากสันดาน ทุกๆ ภพ ที่เราเกิด)

อุชุจิตตัง สะติปัญญา สัลเลโข วิริยัมหินา (มีจิตตรง และสติปัญญาอันประเสริฐ พร้อมทั้งความเพียรเลิศเป็นเครื่องขูดกิเลสหาย)

มารา ละภันตะ โนกาสัง กาตุญจะ วิริเยสุ เม (โอกาสอย่าพึงมี แก่หมูมารทั้งสิ้นทั้งหลาย เป็นช่อง ประทุษร้ายทำลายล้างความเพียรจม)

พุทธาทิปะวะโร นาโถธัมโม นาโถ วะรุตตะโม (พระพุทธผู้วรนาถ พระธรรมที่พึ่งอุดม)

นาโถ ปัจเจกะพุทโธ จะ สังโฆ นาโถตตะโร มะมัง (พระปัจเจกะพุทะสมทบ พระสงฆ์ ที่ผึ่งพยอง)

เตโสตตะมานุภาเวนะ มาโรกาสัง ละภันตุ มา (ด้วยอานุภาพนั้น อย่าเปิดโอกาสให้แก่มาร เทอญ)

เสริมฮวงจุ้ยบ้าน

บทกรวดน้ำ ให้เทวดาประจำตัว

เตรียมน้ำสะอาดใส่ภาชนะที่จะทำการกรวดน้ำ นำขึ้นมาจรดที่ระหว่างคิ้ว แล้วว่าตามบทกรวดน้ำต่อไปนี้ นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ (3 จบ) “นะ โม พุท ธา ยะ ลูกขอเชิญพระพุทธเจ้าทั้ง ๕ พระองค์โปรดเสด็จมาเป็นประธาน อิทัง สัพพะเทวานัง โหตุ สุขิตา โหนตุ สัพเพ เทวา“ ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่เทวดาทั้งหลายทั้งปวงที่รักษาตัวข้าพเจ้า ขอให้เทวดาทั้งหลายทั้งปวงจงมีความสุข

(เริ่มเทน้ำลงบนพื้นดินหรือภาชนะที่เตรียมไว้) ลูกขอฝากน้ำอุทิศนี้ไปกับ พระแม่ธรณี พระแม่คงคา โปรดมาเป็นทิพย์พยาน ขออานิสงส์ผลบุญกุศลอันใดที่ข้าพเจ้า (บอกชื่อและนามสกุล) ได้กระทำในวันนี้ ทั้งหมดทั้งปวง ข้าพเจ้าขออุทิศให้กับเทวดาทั้งหลายทั้งปวงของข้าพเจ้า อยู่ ณ ปัจจุบันนี้ ที่ทำให้ข้าพเจ้าพ้นจากความทุกข์ในเรื่อง (ระบุเรื่องที่เป็นปัญหา หรือหากมีความสุขดีแล้ว ก็สามารถพูดถึงเรื่องที่สุขสมหวังในขณะนั้นได้) ไม่ว่าท่านจะมาจากชาติใด ภพใด ก็ตาม ทั้งระลึกได้ก็ดี และระลึกไม่ได้ก็ดี ไม่ว่าท่านจะอยู่ในภพภูมิใด ขอให้ท่านจงมารับกุศล ที่ข้าพเจ้าอุทิศให้ในครั้งนี้ โดยมาให้ถึงจุดหมาย อย่าแวะ อย่าเวียนที่ใด ให้กุศลถึงทั่ว ทุกท่าน ทุกตัว ทุกตน ทุกภพ ทุกภูมิ ขออานิสงส์ผลบุญดังกล่าวนี้โปรดจงกลายเป็นโภคทรัพย์ ตามที่ท่านปรารถนาทุกประการตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปด้วยเทอญ

เสริมฮวงจุ้ยบ้าน
  1. เสาไฟหน้าบ้าน อย่ามองข้าม

  2. กระเป๋าดูดทรัพย์ รีวิวกระเป๋าสตางค์เรียกทรัพย์ อาจารย์เมย์

  3. สื่อเรียนรู้ฮวงจุ้ย

#บทกรวดนำแบบสน #กรวดนำ #เสรมดวง #ajanmayfanclub #ความเชอ #ซนแสเกงๆ #แผเมตตา #ดวง #ฮวงจย #วธกรวดนำอทศบญ #กระเปาสตางคเรยกทรพย #อาจารยเมย #เรยกทรพย #โมบายฮวงจย

ดู 0 ครั้ง0 ความคิดเห็น
bottom of page