top of page

วิธีกรวดน้ำที่ถูกต้อง อุทิศส่วนกุศล ได้อานิสงส์เต็มที่

อัปเดตเมื่อ 15 ส.ค. 2566


วิธีกรวดน้ำที่ถูกต้อง
วิธีกรวดน้ำที่ถูกต้อง

วิธีกรวดน้ำ ที่ถูกต้อง อุทิศส่วนกุศล ได้อานิสงส์เต็มที่

การกรวดน้ำ คือการที่เราตั้งใจอุทิศส่วนบุญกุศล ให้กับผู้ที่ล่วงลับไปแล้ว ไม่ว่าจะญาติ คนรู้จัก คนที่ไม่รู้จัก ตลอดจนเจ้ากรรมนายเวร วิญญาณที่มาขอส่วนบุญส่วนกุศล เชื่อว่าหลายคนคงเคยกรวดน้ำ แต่หลายคนอาจจะยังไม่เข้าวิธีที่ถูกต้อง ไม่รู้ว่าต้องทำยังไง เพื่อให้อุทิศส่วนบุญตามที่ตั้งใจ ได้อานิสงส์ตามที่ต้องการ


วิธีกรวดน้ำ

ก่อนอื่นการกรวดน้ำสามารถทำได้สองแบบ คือ

1. การกรวดน้ำแบบเปียก หรือการใช้น้ำค่อยๆ เทลงไปที่รองรับพร้อมกับอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลไปด้วย มีความเชื่อว่าควรให้น้ำไหลติดต่อกัน ไม่ให้ขาดสาย เสมือนบุญกุศลที่ไม่ขาด ให้สายบุญเป็นสายไปให้ถึงผู้รับ

2. การกรวดน้ำแบบแห้ง ไม่ใช้น้ำ ใช้แค่การประนมมือ อธิษฐานเพื่ออุทิศส่วนบุญส่วนกุศล

โดยในช่วงที่กรวดน้ำให้เราระลึกถึงคนที่เราอยากทำบุญให้ หรือคน วิญญาณที่มีเวรกรรมต่อกัน เพื่อขออโหสิ อุทิศบุญให้กับบุคคลเหล่านั้น


บทกรวดน้ำ/วิธีกรวดน้ำ

บทกรวดน้ำแบบสั้น
บทกรวดน้ำแบบสั้น

บทกรวดน้ำแบบสั้น

อิทัง เม ญาตินัง โหนตุ สุขิตา โหนตุ ญาตะโย

ขอบุญนี้จงสำเร็จแก่ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้าเถิด ขอญาติทั้งหลายของข้าพเจ้าจงมีความสุขด้วยเถิด

บทกรวดน้ำ อิมินา
บทกรวดน้ำ อิมินา

บทกรวดน้ำ อิมินา

อิมินา ปุญญะกัมเมนะ อุปัชฌายา คุณุตตะรา

อาจะริยูปะการา จะ มาตา ปิตา จะ ญาตะกา

ปิยา มะมัง สุริโย จันทิมา ราชา คุณะวันตา นะราปิ จะ

พรัหมมะ มาราจะ อินทา จะ ทุโลกะปาลา จะ เทวะตา

ยะโม มิตตา มะนุสสา จะ มัชฌัตตา เวริกาปิ จะ

สัพเพ สัตตา สุขี โหนตุ ปุญญานิ ปะกะตานิ เม

สุขัง จะ ติวิธัง เทนตุ ขิปปัง ปาเปถะ โว มะตัง

อิมินา ปุญญะกัมเมนะ อิมินา อุททิเสนะ จะ

ขิปปาหัง สุละเภ เจวะ ตัณหุ ปาทานะเฉทะนัง

เย สันตาเน หินา ธัมมา ยาวะ นิพพานะโต มะมัง

นัสสันตุ สัพพะทา เยวะ ยัตถะ ชาโต ภะเว ภะเว

อุชุจิตตัง สะติปัญญา สัลเลโข วิริยัมหินา

มารา ละภันตุ โนกาสัง กาตุญจะ วิริเยสุ เม

พุทธาทิปะ วะโร นาโถ ธัมโม นาโถ วะรุตตะโม

นาโถ ปัจเจกะพุทโธ จะ สังโฆ นาโถตตะโร มะมัง

เตโสตตะมานุภาเวนะ มาโรกาสัง ละภันตุมา

ปัญจะมาเร ชิเร นาโถ ปัตจะสัมโพธิ มุตตะมัง

จะตุสัจจัง ปะกาเสสิ มหาเวรัง

สัพพะพุทเธ นะมามิหัง

อิทัง เม ญาตินัง โหตุ

สุขิตา โหนตุ ญาตะโย


การกรวดน้ำ (วิธีกรวดน้ำ) ควรทำหลังทำบุญถวายทานเสร็จ เพื่อประสงค์จะทำเจตนาของตนให้บริสุทธิ์ทั้ง 3 กาล

Comments


bottom of page