top of page

เคล็ดลับบูชาเจ้าแม่กวนอิม

เคล็ดลับบูชาเจ้าแม่กวนอิม

เคล็ดลับบูชาเจ้าแม่กวนอิม

เคล็ดลับบูชาเจ้าแม่กวนอิม

เจ้าแม่กวนอิมมหาโพธิสัตว์

( อวโลกิเตศวร : ภาษาสันสกฤต ) แปลได้ว่าผู้เป็นใหญ่ที่เฝ้ามองจากเบื้องบน หรือพระผู้ทัศนาดูโลก ซึ่งหมายถึงเฝ้าดูแลสรรพสัตว์ที่ตกอยู่ในห้วงทุกข์นั่นเอง

คนไทยความเคารพนับถือพระองค์ท่านเป็นจำนวนมาก ตำนานเล่าไว้พอสังเขปดังนี้ เมื่อประมาณหนึ่งหมื่นปีก่อน พระโพธิสัตว์กวนอิมได้จุติลงมายังโลกมนุษย์ เพื่อมาช่วยปลดเปลื้องทุกข์ภัยแก่มวลมนุษย์ มีพระนามว่า “เมี่ยวซ่าน” เป็นราชธิดาของกษัตริย์เมี่ยวจวง แห่งอาณาจักรซิงหลิง อยู่ทางทิศตะวันตกของประเทศจีน พระธิดาเป็นผู้มีจิตใจดีงาม มีน้ำพระทัย เมตตา กรุณาต่อทุกสรรพสิ่ง

เมื่อเยาว์วัย ทรงลึกซึ้งถึงหลักธรรม ได้ทรงตั้งพระทัยอย่างแน่วแน่ ในการบำเพ็ญภาวนา เพื่อความหลุดพ้นทุกข์ จึงทรงออกบวช พระบิดา เมี่ยวจวงทรงไม่เห็นด้วย มีพระประสงค์ให้อภิเษกสมรส จึงได้บังคับให้เลือกราชบุตรเขย เพื่อสืบทอดราชบัลลังก์ต่อไป แต่พระธิดาเมี่ยวซ่านไม่ยินยอม ถึงแม้จะถูกพระบิดาทรงต่อว่า พระธิดาเมี่ยวซ่าน ไม่เคยนึกโกรธแต่อย่างใดเลย

ถึงจะให้พระธิดาเมี่ยวซ่าน ไปทำงานหนักในสวนดอกไม้ บ้างหาบน้ำ เพื่อต้องการทรมานให้เปลี่ยนความตั้งใจให้หันมาอภิเษกสมรส เมื่อพระราชบิดา ทรงเห็นว่าไม่ได้ตามต้องการแล้ว จึงสั่งให้หัวหน้าแม่ชี นำพระธิดาเมี่ยวซ่านไปอยู่ที่วัดนกยูงขาว พร้อมให้งานของวัดมอบให้ พระธิดาทำคนเดียว พระธิดาได้ทำงานทั้งหมดอย่างไม่ย่อท้อ พระบิดาทรงเข้าพระทัยว่า เหล่าแม่ชีไม่ได้ทรงทำตามรับสั่งไว้ จึงเกิดความไม่พอพระทัย สั่งให้ทหารเผาวัดนกยูงขาว สุดท้ายพระธิดาเมี่ยวซ่านทรงรอดชีวิตมาได้ พระราชบิดาทรงทราบเรื่อง จึงสั่งให้นำตัวพระธิดาไปประหารชีวิต แต่ด้วยพระราชธิดาทรงมี เหล่าองค์เทพคอยคุ้มครองรักษาอยู่ จึงรอด ปลอยภัยจากการประหารชีวิตครั้งแล้วครั้งเล่า

ในขณะนั้นได้ปรากฏ

เสือเทวดาตัวหนึ่ง ได้พาพระธิดาเมี่ยวซ่าน หนีไปที่เขาเซียงซัน ขณะนั้นได้มีเทพแปลงร่างเป็นชายชรามาโปรด เพื่อแนะการบำเพ็ญเพียรและการดับทุกข์ ในที่สุดพระธิดาเมี่ยวซ่านทรงบำเพ็ญอยู่นาน 9 ปีเต็ม โดยไม่ย่อท้อ จนสำเร็จเป็นพระโพธิสัตว์ และได้รับการยกย่องให้เป็นใหญ่ในหมู่พระสงฆ์ และมีพระนามตามภาษาจีนว่า “กวนอิมผ่อสัก” แปล่วาพระโพธิสัตว์เงี่ยหูฟังเสียงไกล

ด้วยความกตัญญูกตเวที โพธิสัตว์กวนอิม ทรงระลึกถึงพระบิดามารดา ทรงทราบว่าพระบิดาประชวรนัก พระโพธิสัตว์กวนอิมจึงสละแขนและดวงตา เพื่อความกตัญญูกตเวทีต่อบิดา รักษาจนหายประชวร จากนั้นจึงตั้งสัจจะอธิษฐานให้แขนและดวงตากลับคืนมาดังเดิม ด้วยพระพุทธานุภาพแขนและดวงตาจึงคืนกลับมาเหมือนเดิม ทำให้ พระบิดา มารดา ตลอดจนข้าราชบริพารที่ตามเสด็จยินดีอย่างมาก และขอศึกษาหลักธรรมคำสอนของพระพุทธองค์

ตามตำนานกล่าวว่า พระโพธิสัตว์กวนอิม เป็นโพธิสัตว์ฝ่ายพระ พระองค์เป็นพระโพธิสัตว์ที่มีชาวพุทธนับถือมากที่สุด เพราะทรงมีพระเมตตากรุณาโปรดสัตว์ทั่วไตรภูมิ ให้พ้นจากทุกข์ทั้งปวง กลับใจคนชั่วให้กลายเป็นคนดี เมื่อพระองค์จะเสด็จไปโปรดสัตว์ พระองค์จะแปลงกายให้ผู้พบเห็นยำเกรง ถ้าโปรดยักษ์มาร พระจะแปลงองค์มีมือมากมาย โปรดกษัตริย์ก็จะแปลงเป็นกษัตริย์ ถ้าโปรดอิสตรี พระองค์จะแปลงร่างให้งดงามกว่าหญิงทั้งปวง เหตุที่พระองค์ต้องปฏิบัติเช่นนี้เพราะต้องการลดทิฐิของผู้มีอำนาจง่ายต่อการสั่งสอนธรรม

การบำเพ็ญเป็นพระโพธิสัตว์

ต้องบำเพ็ญจิตให้เข้มแข็งและกล้าแกร่ง ทุกขณะจิตย่อมให้เกิดประโยชน์ต่อสรรพสิ่งและสรรพชีวิต ไม่เห็นแก่ตัว , ไม่เห็นแก่ได้,ไม่เห็นแก่นอน , ไม่เห็นแก่กิน,ไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตน ฯลฯ หากการบำเพ็ญยิ่งสูงขึ้น จนจิตไร้การยึดติด เกิดจิตที่เป็นอิสระ ยอมสละ แม้กระทั่งเลือดเนื้อ อวัยวะน้อยใหญ่ และยอมเสียแม้ชีวิตของตน เป็นต้น

คุณธรรมของพระโพธิสัตว์

คือ ต้องมีสัจจะ มีธรรม สำรวจตรวจจิตตนเอง ไม่อวดตน มีอุเบกขา อารมณ์สงบนิ่ง มีความอดทน อารมณ์ แห่งโพธิสัตว์ คือ เมตตาอภัยทาน ไม่ยึดติด ยอมรับกฎไตรลักษณ์ เข้าถึงสัจธรรมของความเป็นจริง เป็นต้น คุณสมบัติของพระโพธิสัตว์ คือ เกิดปัญญาเห็นแจ้งในสัจธรรม ไม่ตกเป็นทาสกิเลส มีจิตเมตตากรุณาต่อสรรพสิ่งขยายน้ำใจออกไปอย่างไม่ มีขอบเขตที่สิ้นสุด มีอุบายวิธีการอันแยบคายในการสอนอย่างชาญฉลาด แนะนำสั่งสอนให้เห็นความจริงของโลกและเข้าถึงสัจธรรม

องค์สมมติพระโพธิสัตว์กวนอิมในปางต่าง ๆ ได้แก่ ปางพันเนตรพันกร ปางเหยียบมังกร ปางเหยียบปลามังกร ปางประทานพร ปางอุ้มบาตร ฯลฯ

ความหมายสิ่งของต่าง ๆ ในพระหัตถ์ปางพันเนตรพันกร

กิ่งหลิว หมายถึงความเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงาน ร่ำรวยเงินทอง สุริยัน จันทรา หมายถึง ปัญญารู้เท่าทันในอารมณ์ต่างๆ ประนมกร หมายถึง ความอ่อนน้อมถ่อมตน เคารพในพุทธะและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ โอบอุ้มโลก หมายถึง ความเมตตากรุณา และการเป็นอภัยทาน ลูกประคำ,เชือก หมายถึง ความไม่ประมาท ยึดมั่นในศีล อบรมจิต ฝึกปฏิบัติอยู่เสมอ คันศร,ลูกศร หมายถึง ดำรงชีวิตอยู่อย่างมีหลักการ หลุดพ้นวัฏสงสารการตายการเกิด คัมภีร์, สมุด หมายถึง ศึกษาทบทวนพระธรรมเสมอ ดอกบัว หมายถึง ความใสสะอาดบริสุทธิ์ ปัญญาอันสูงส่ง คนโทน้ำทิพย์ หมายถึง น้ำทิพย์รักษาโรค เสริมสิริมงคลแก่สัตว์โลก ผู้ตั้งมั่นในธรรม พระแสงดาบ หมายถึง ปัญญาฆ่ากิเลส พระแสงขวาน หมายถึง ปราบมาร โลภ โกรธ หลง มิจฉาทิฐิ ธรรมจักร หมายถึง ทรงลื้อขนสัตว์โลก สืบทอดเผยแพร่พระศาสนา เชือกบ่วงบาศ หมายถึง เครื่องช่วยฉุดสัตว์โลกให้พ้นจากภัยอันตราย (ล้วนเป็นปริศนาธรรม)

ท่านใดที่เคารพสักการะต่อพระโพธิสัตว์แล้ว

ควรฝึกจิตให้นิ่งสงบเป็นอารมณ์อยู่ตัวเสมอจนเกิดความเป็นปกติของจิต ไม่ว่าคำด่า คำชม ก็ไม่ให้เป็นไปตาม กระแสของอารมณ์อื่น ให้เป็นเพียงจิตสงบ ไม่ยึดติดในคำนินทาว่าร้าย และคำสรรเสริญ เมื่อจิตสงบได้ ย่อมเกิดปัญญา ปัญญาที่ดีทำให้จิตแช่มชื่น เมื่อจิต แช่มชื่น ร่างกายย่อมผ่องใสไม่มีทุกข์ร้อน และการอธิษฐานบารมีส่งแผ่ให้โลกเกิดสงบสุข ให้อยู่เย็นเป็นสุขทั่วหน้ากัน แผ่เมตตาให้แก่สัตว์โลกทั้งหลาย จิตแห่งการอธิษฐานจิตบารมีนี้เป็นจิตที่สูง ช่วยหนุนจิตท่านเป็นผู้ให้ที่ดี ไม่เป็นผู้ขอ เป็นจิตผู้เสียสละไม่โลภ ไม่หลงไปตามกระแส ไม่ยึดติด มีจิตเป็นอิสระ การปฏิบัติธรรมขั้นสูงของพระโพธิสัตว์ทุกพระองค์ ล้วนมีมหาอุปสรรค(เครื่องกีดขวางการเข้าถึงโพธิจิต) จึงจำเป็นต้องสร้างความอดทน เพียรพยายามภาย ในจิตใจเป็นอย่างสูง ให้ดวงจิตเกิดความเข้มแข็ง และการเสียสละอย่างแท้จริง เพื่อจะได้ไม่ท้อถอยไปเสียก่อน ในการเข้าถึงธรรมขั้นสูงต่อไป

“ข้าพเจ้าขอน้อมสักการะ ด้วยความเคารพ ศรัทธาด้วยใจ พร้อมระลึกนึกถึงพระคุณ พระโพธิสัตว์กวนอิม พระองค์ทรงเจริญเมตตาในธรรม อย่างไม่มีขอบเขต ทรงช่วยเหลือมวลสรรพสิ่งให้พ้นทุกข์แห่งวัฏสงสาร”

เคล็ดลับการบูชาเจ้าแม่กวนอิม

การอัญเชิญรูปปั้นรูปเสมือนเข้าบ้านครั้งแรก ของไหว้ได้แก่

  1. ดอกบัวสีชมพู หรือขาว 9 ดอก

  2. ธูป 9 ดอก

  3. เทียน 2 เล่ม

  4. ส้ม สาลี่ อย่างละ4ผล เพิ่มผลไม้อะไรก็ได้ (ห้ามมะม่วง มังคุด พุทรา) รวมเป็น 9 อย่าง

  5. ขนมเปี๊ยะหรือไหว้พระจันทร์

  6. น้ำชา 4 ถ้วย ซิ่วท้อด้วยก็ได้ถ้ามีเวลาสวดมนต์ก็

  7. ประคำหรือสร้อยมุขด้วย 1 เส้น

การไหว้บูชาเป็นประจำ มีน้ำน้ำชาและผลไม้ เท่าไหร่ก็ได้ การตั้งโต๊ะ ควรตั้งโต๊ะบูชาแยก แต่ถ้าไม่สะดวกอาจจะไว้ที่หิ้งพระก็ได้ แต่ต้องวางไว้ต่ำกว่าพระพุทธรูป สูงกว่าพระสงฆ์ ส่วนทิศทางองศาในการตั้งขึ้นกับดวงชะตาของผู้บูชา

เคล็ดลับบูชาเจ้าแม่กวนอิม การสวดบูชา ควรเริ่มการสวดด้วยการตั้ง นะโม 3 จบแล้วสวดบทสวดเจ้าแม่กวนอิม 3 จบแผ่เมตตาต่อสรรพสัตว์ ก็เสร็จแล้ว เพราะจิตบูชาเป็นสำคัญ ถ้าคิดจะตั้งบูชาเจ้าแม่กวนอิม แล้วต้องงดทานเนื้อวัว และห้ามถวายอาหารที่มีเนื้อสัตว์ต่อท่านโดยเด็ดขาด

มีเรื่องเล่ากันมานานแล้วว่า ท่านใดที่ขอให้ท่านช่วย แล้วถวายตัวเองโดยตั้งสัตย์และจิตอธิษฐานว่า จะไม่กินเนื้อวัวตลอดชีวิต ท่านก็จะช่วยให้สำเร็จทุกประการ เพราะการไม่กินเนื้อสัตว์นั้น ช่วยให้กรรมบางอย่างระงับไปเพราะไม่มีการฆ่าสัตว์นั้นอีก

บทสวดเจ้าแม่กวนอิม

บทสวดบูชาเจ้าแม่กวนอิม ตั้งนะโม 3 จบ

บทสรรเสริญพระคุณ นะโมกวงซิอิม ผ่อสัก นำโมไต๋ชื้อ ไต๋ปุย กิวโคว่ กิวหลั่ง กวงไต๋เล่งก้ำ กวงสี่อิมผู่สัก (กราบ) นำโมไต๋ชื้อ ไต๋ปุย กิวโคว่ กิวหลั่ง กวงไต๋เล่งก้ำ กวงสี่อิมผู่สัก (กราบ) นำโมไต๋ชื้อ ไต๋ปุย กิวโคว่ กิวหลั่ง กวงไต๋เล่งก้ำ กวงสี่อิมผู่สัก (กราบ) นำโมฮูก นำโมหวบ นำโมเจ็ง นำโมกิวโคว่ กิวหลั่ง กวงสี่อิมผู่สัก ทั่งจี้โต โอม เกียล้อฮวดโต เกียล้อฮวดโต เกียล้อฮวดโต ล้อเกียฮวดโต ล้อเกียฮวดโต ซาผ่อออ เทียงล้อซิ้ง ตี่ล้อซิ้ง นั้งลี่หลั่ง หลั่งลี่ซิ้ง เจ็กเฉียก ใจเอียง ห่วยอุ่ยติ๊ง นำโมม่อออป่อเยี๊ยปอล้อบิ๊ก (กราบ)

บทมหากรุณาธารณีสูตร

โชยชิ่ว โชยงั่ง บ่อไหง๋ ไต่ปุยซิมทอลอ นีจิ่ว (3 จบ) ปึงซือออนีทอ ยูไล้ (3 จบ) นำมอ ฮอลาตัน นอตอลา เหย่ เย นำมอ ออลีเย ผ่อลูกิดตีซอปอลาเย ผู่ทีสัตตอพอเย หม่อฮอสัตตอพอเย หม่อ ฮอเกียลูนี เกียเยงัน สัตพันลาฮัวอี ซูตัน นอตันเซ นำมอ สิดกิด ลีตออีหม่งออลีเย ผ่อลูกิด ตีสิด ฮูลาเลงถ่อพอ นำมอ นอลา กินซี ซีลี หม่อฮอพันตอซาเม สะพอ ออทอ เตาซีพง ออซีเย็น สะพอ สะตอ นอมอ พอสะตอ นอมอ พอเค มอฮัว เตอเตา ตันจิต ทองัน ออพอ ลูซี ลูเกียตี เกียลอตี อีซีลี หม่อฮอ ผู่ทีสัตตอ สัตพอ สัตพอ มอลา มอลา มอซี มอซี ลีทอยิน กีลูกีลูกิดมง ตูลู ตูลู ฟาเซเยตี หม่อ ฮอฮัว เซเยตี ทอลา ทอลา ตีลีนี สิด ฮูลาเย เจลา เจลา มอมอ ฮัวมอลา หมกตีลี อีซี อีซี สิดนอ สิดนอ ออลาซัน ฮูลาเซลี ฮัวซอ ฮัวซัน ฮูลา เซเย ฮูลู ฮูลู มอลา ฮูลู ฮูลู ซีลี ซอลา ซอลา สิดลี สิดลี ซูลู ซูลู ผู่ถี่เย ผู่ถี่เย ผู่ถ่อเย ผู่ถ่อเย มีตีลีเย นอลา กินซี ตีลีสิด นีนอ ผ่อเย มอนอ ซอผ่อฮอ สิดถ่อเย ซอผ่อฮอ หม่อฮอ สิดถ่อเย ซอผ่อฮอ สิดทอยีอี สิดพันลาเย ซอผ่อฮอ นอลากินซี ซอผ่อฮอ มอลานอลา ซอผ่อฮอ สิดลาเซง ออหมกเคเย ซอผ่อฮอ ซอผ่อหม่อฮอ ออสิดถ่อเย ซอผ่อฮอ เจกิดลา ออสิดถ่อเย ซอผ่อฮอ ปอทอมอกิดสิดถ่อเย ซอผ่อฮอ นอลากินซี พันเคลาเย ซอผ่อฮอ มอพอลี เซงกิดลาเย ซอผ่อฮอ นำมอห่อลาตัน นอตอลาเยเย นำมอออลีเย ผ่อลูกิตตี ชอพันลาเย ซอผ่อฮอ งันสิดตินตู มันตอลา ปัดถ่อเย ซอผ่อฮอ

ขอขอบคุณเครดิตเรื่องราวจาก https://84awatarn.wordpress.com/about/http:/www.jiewfudao.com/ต้นไม้และดอกไม้มงคล/หลิว.html http://www.siamganesh.com/guanim/?p=9

#เสรมดวง #ajanmayfanclub #ความเชอ #ซนแสเกงๆ #เคลดลบ #ดวง #เคลดลบบชาเจาแมกวนอม #บชา #ฮวงจย #แมกวนอม #กระเปาสตางคเรยกทรพย #อาจารยเมย #เรยกทรพย #โมบายฮวงจย

ดู 9 ครั้ง0 ความคิดเห็น
bottom of page